จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ผู้เขียน: nakhu hospital , วันที่: 6 เม.ย. 2566
276, หมวดหมู่:หน่วยงานภายใน

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.  นางสาวนณธภร   คำพิลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2.  นางสาวอมรรัตน์   อุทโท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
3. นางสาวนันทิยา   ศรีหอม  นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นายหงษ์สุวรรณ   เชิดบุญเรือง พนักงานบัตรรายงานโรค
5.  นางสาวพรวิมล   วรสาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้
6. นางโฉมสุดา   ศรีประทุม เจ้าพนักงานธุรการ
7.  นายทวีทรัพย์   รังรส พนักงานบริการ(พขร.)
8.  นายณฤดล   เชิดบุญเรือง พนักงานบริการ (รปภ.)
9.  นางสาวนลินทิพย์   บุญแสน  เจ้าพนักงานพัสดุ
10. นางพิมพ์วิภา   มะริรส เจ้าพนักงานธุรการ
11. นายจรูญศักดิ์   แสงสาร นายช่างไฟฟ้า
12. นายวิชิต   กิจเจริญชัย พนักงานขับรถยนต์
13. นายสุรชัย   ดีโว  พนักงานรักษาความปลอดภัย
14. นางสาวนิมิตตรา   สกุลซ้ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
15. นายชินกร   พิมล  คนสวน
16. นายอดิศร   นิลนวล พนักงานขับรถยนต์
17. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล   ศรีมาตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
18. นายโชคคุณาษิณ   แลผดุง พนักงานบริการ (รปภ.)
 

จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM