จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

กลุ่มงานพยาบาล


ผู้เขียน: nakhu hospital , วันที่: 6 เม.ย. 2566
302, หมวดหมู่:หน่วยงานภายใน

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

กลุ่มงานพยาบาล

1. นางทิพวรรณ   กองกาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.  นางสาวพัชรินทร์   ภูวิเลิศ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานผู้ป่วยนอก

1.  นางสนันทา   คำเพชรดี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.  นางสาววันวิสา   หัตถนิรันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3.  นางสุลักษ์ขณา   อุดมรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
4. นางสาวอัมพิกา   ศรีโคตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้
5. นางณัฐญา   อ้วนละมัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6. นางอังคเรส   บุตรศรีรักษ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1. นางบุษดี   ขันมะจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางสาวบุญญาพร   สุระสาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นายอุเทน   แก้วเขียวงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางทิพยาภรณ์   อ้วนละมัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นายชัยชนะ   ทาศรีภู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.  นางสาวอมรรัตน์    คงวิเชียร จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
7. นายวิสิทธิ์ศักดิ์   โวหารกล้า  พนักงานเปล
8. นางสาวชฐิพา   นนทนาท พยาบาลวิชาชีพ
9. นางสาวสุดาพร   ประครองสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้
10.  นางสาวณัฎฐวรรณ   อุตโม พยาบาลวิชาชีพ
11. นางสาวจีรพร   คุ้มบ้านชาติ พยาบาลวิชาชีพ
12. นายอภิสิทธิ์   ชิณโน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
13. นายวีระศักดิ์   เนื้อศรี  พยาบาลวิชาชีพ
14. นายทรงพล    พิมพ์มหา พนักงานเปล
15. นางสาวจินตนา   อาจวิชัย พยาบาลวิชาชีพ
16. นายยุรพงษ์   แต้มทา พนักงานบริการ (รปภ.)

 

 

 

งานผู้ป่วยใน

1. นางดวงกมล   ศิลาแยง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.  นางสาวสันทะนี   พวงเพ็ชร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3.  นายสุภาสิตา   อรรคติ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4.  นางสาวทวีพร   ฆารละออง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5.  นางสาวกิตติยา   เหล่าสาย พยาบาลวิชาชีพ
6.  นางสาวกรกนก   ปวงสุข พยาบาลวิชาชีพ
7. นางสาวสุริยาพร   พันธุ์ภู พยาบาลวิชาชีพ
8. นางสาวภัทรา   ภูมิรัง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
9. นางสาวธิติสุดา   ใจศิริ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
10. นางสาวปิยมาศ   โพนตุแสง นักวิชาการสาธารณสุข
11. นายสวัสดิ์   เพียรภายลุน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
12.  นางสาวชวิศา   โพนสาลี นักวิชาการสาธารณสุข
13. นางวัลยา   มะหัด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
14.  นางสาวศรีประไพ   จิตปรีดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

งานซักฟอก / จ่ายกลาง

1.  นางสาวประจบพร   เศษฤทธิ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2. นางพิศวาส   มะลิต้น พนักงานบริการ (แม่บ้าน)
3. นางดารุณี   รังรส พนักงานบริการ

งานโภชนาการ

1.    นางสาวจุฑารัตน์   นรภาร  นักโภชนาการ
 

จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM