จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

Nakhu Hospital

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

Previous
Next

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานภายใน

ITA

รายงานงานพัสดุ

เอกสารรายงานการประชุม

รายงานการเงินและบัญชี

ชมรมจริยธรรม รพ.นาคู

Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ข่าวประกาศ

หมวดหมู่เรื่อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แผนที่โรงพยาบาลนาคู

Link ระบบงานกระทรวงสาธารณสุข

 • ระบบบริหารงานบุคคล (สป.สธ.) (HROPS)
 • ระบบข้อมูลบุคลากรรายบุคคล (NonHR)
 • ระบบตรวจสอบควบคุมภายในอัตโนมัติ 5 มิติ
 • ระบบ MITAS ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
 • ระบบงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ
 • ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/บสต.
 • ระบบงานกองบริหารการสาธารณสุข
 • โปรแกรมการส่งต่อ TB/HIV ระหว่างประเทศ

Link ระบบงาน สปสช.

 • ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
 • ระบบเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (e-Claim System)
 • ระบบบูรณาการการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ (NAPplus)
 • ระบบเบิกอุปกรณ์คนพิการ/การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OPPP)
 • ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)
 • ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget Report)
 • ระบบสารสนเทศ สปสช. เขต 8 (NHSO 8 MIS)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • องค์การเภสัชกรรม
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมสุขภาพจิต
 • กรมอนามัย
 • กรมการแพทย์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • องค์การเภสัชกรรม
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมสุขภาพจิต
 • กรมอนามัย
 • กรมการแพทย์

จริงใจ รับใช้ บริการด้วยใจ ห่วงใย ผู้ใช้บริการ

319 หมู่ 9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46250


อุบัติเหตุฉุกเฉิน : 043-126-893 โทรศัพท์ : 043-126-920, 043-126-921

support@nakhuhospital.go.th

© 2023 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM